Certyfikacja

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.

Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą od 1999 roku. Naszą misją jest propagowanie nurtu SFBT [Solution Focused Breaf Therapy] w różnych dziedzinach pracy z ludźmi.

Od wielu lat obserwujemy, jak TSR staje się coraz częściej rozpoznawalnym, ceniony i praktykowanym sposobem pracy z ludźmi w zakresie psychoterapii jak i innych  obszarach: ochrona zdrowia, oświata, pomoc społeczna, organizacji pozarządowych oraz organizacji biznesowych. Od 2000 roku przeprowadziliśmy kilkaset programów szkoleniowych dla osób pracujących w różnych dziedzinach psychospołecznych i rozwojowych.

Z naszego punktu widzenia,  sytuacja ta wymaga uporządkowania jeśli chodzi o procesu kształcenia i potwierdzania kompetencji osób pracujących w tym nurcie. Dlatego w Centrum CTSR podjęliśmy decyzję o uruchomieniu procedury udzielania rekomendacji (tj. Procesu certyfikacji) jako sposobu potwierdzania kwalifikacji absolwentów kurów TSR, którzy działają w w/w obszarach.

Celem procesu certyfikacji jest:

–  potwierdzenie kompetencji osób pracujących w nurcie TSR/PSR

–  podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się TSR/PSR

– zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego

– promocja nurt TSR/PSR

– wyznaczanie/tworzenie standardów pracy w tym nurcie

Osoby przystępujące do procesu mogą otrzymać rekomendację w zakresie kompetencji:

 • Konsultanta
 • Terapeuty
 • Specjalisty
 • Superwizora
 • Trenera


POZIOM „K”

Ze względu na  odmienność zastosowań TSR stworzyliśmy proces uwzględniający różnice w pracy z klientami w różnych obszarach. Centralną i podstawową kategorią potwierdzającą kompetencje w stosowaniu TSR jest poziom Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Wymogi do uzyskiwania rekomendacji na poziomie Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (Konsultant PSR) to:

 • Ukończenie w wymiarze min. 200 godzin szkoleń z zakresu TSR (w tym ukończony TSR I i TSR II)
 •         Wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub podyplomow (kierunki humanistyczne – psychologia, socjalogia, pedagogika, resocjalizacja itp. lub posiadać przygotowanie      pedagogiczne)
 • Stosowanie TSR w obecnej pracy zawodowej (minimum 2 lata pracy z ludźmi, w szeroko rozumianym nurcie pomagania, wsparcia, rozwoju).
 • Udokumentowanych min. 100 godzin pracy z klientami w tym nurcie
 • Inwestycja w rozwój osobisty w wymiarze min. 100 godzin (terapia własna, treningi i warsztaty rozwojowe, itp)
 • Superwizja własnej pracy w wymiarze min. 20 godzin w nurcie TSR (w ciągu około jednego roku), w tym minimum 50% superwizji indywidualnej. 20% godzin superwizji grupowej możne zostać zaliczone jako udział w superwizji koleżeńskiej („interwizji”).
 • Rekomendacja od co najmniej jednego czlonka Rady Merytorycznej CTSR (nie będącego superwizorem danej osoby).

Spełnienie tych warunków umożliwia proces ceryfikacji. Rekomendacja jest wystawiona w postaci certyfikatu ważnego przez 5 lat i odnawialnego przez znacznie uproszczoną procedurę.

Certyfikat ten potwierdza kompetencje konsultanta i może być wykorzystywany wszędzie gdzie wymaga się ich potwierdzenia.

POZIOM „T” i POZIOM „S”

Następny poziom rekomendacyjny jest podzielony na dwa kierunki: Terapeuta TSR  i Specjalista PSR.

POZIOM „T”

Pierwszy poziom jest adresowany do absolwentów pracujących w dziedzinie ochrony zdrowia i dotyczy potwierdzenia kompetencji w zakresie prowadzenia terapii TSR w placówkach zarówno publicznej, niepublicznej jak i prywatnej służby zdrowia. Tytuł uzyskanej rekomendacji to Terapeuta TSR.

Ta rekomendacja nie jest tożsama z licencją psychoterapeuty np. Towarzystw Psychiatrycznego i Psychologicznego, aczkolwiek w następnych latach będziemy starać się o akredytację w tym zakresie.

Obecnie TSR jest uznawanym nurtem terapeutycznym poprzez wykładanie go w szkołach psychoterapii, kursach rozwojowych oraz podczas superwizji.

Wymogi do uzyskiwania rekomendacji na poziomie Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Terapeuta TSR) to:

 • Wyższe wykształcenie humanistyczne lub/i
 • Wykształcenie psychologiczne (w różnych formach uczelnianych)
 • Posiadanie certyfikatu Konsultanta PSR
 • Minimum 3 lata pracy z klientami w w/w placówkach w tym 2 lata w nurcie TSR.
 • Udokumentowana stała superwizja TSR swojej pracy, min. 40 godzin, w tym 50% może być superwizją grupową.
 • 2 rekomendacje (od trenerów lub superwizorów CTSR).

Spełnienie tych warunków dopuszcza do udziału w rozmowie z zespołem  CTSR (2 osoby,  w tym jeden superwizor), której celem jest zatwierdzenie rekomendacji. Rekomendacja jest wystawiona w postaci certyfikatu ważnego przez 5 lat i odnawialnego przez znacznie uproszczoną procedurę.

Certyfikat ten potwierdza kompetencje Terapeuty i może być wykorzystywany wszędzie gdzie wymaga się jego okazania.

POZIOM „S”

Drugi kierunek jest adresowany do absolwentów pracujących w instytucjach innych niż ochrona zdrowia tj. Ośrodki Pomocy Społecznej, Oświata, Organizacje pozarządowe, firmy, itp.

Tu tytuł uzyskanej rekomendacji to Specjalista PSR. Rekomendacja specjalisty obejmuje potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie stosowania TSR w takich obszarach, takich jak pracy socjalnej, pracy interwencyjnej, edukacji, coachingu, rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwa, zarządzania ludźmi w różnych instytucjach (w tym biznesowych).

Wymogi do uzyskiwania rekomendacji na poziomie Specjalisty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (Specjalista PSR) to:

 • Wyższe wykształcenie humanistyczne
 • Posiadanie certyfikatu konsultanta PSR
 • Minimum 3 lata pracy z klientami w w/w placówkach w tym 2 lata w nurcie TSR.
 • Udokumentowana stała Superwizja TSR swojej pracy, min. 30 godzin, w tym 50% może być superwizją grupową
 • 2 rekomendacje (od trenerów lub superwizorów CTSR).

Spełnienie tych warunków dopuszcza do udziału w rozmowie z zespołem  CTSR (2 osoby,  w tym jeden superwizor), której celem jest zatwierdzenie rekomendacji. Rekomendacja jest wystawiona w postaci certyfikatu ważnego przez 5 lat i odnawialnego przez znacznie uproszczoną procedurę.

Certyfikat ten potwierdza kompetencje Specjalisty i może być wykorzystywany wszędzie gdzie wymaga się jego okazania.

POZIOM „TR”

Kolejną kategorią objętą rekomendacją jest Trener TSR.
Coraz częściej nasi absolwenci podejmują się realizacji programów szkoleniowych, w których filozofia TSR jest centralnym założeniem. Z tego powodu chcemy uruchomić ścieżkę udzielania rekomendacji jako wsparcia i uznania kompetencji do prowadzenia programów szkoleniowych.

Aby starać się o w/w rekomendację trzeba spełniać następujące warunki:

 • Wyższe wykształcenie humanistyczne lub/i
 • Wykształcenie psychologiczne (w różnych formach uczelnianych) lub posiadanie certyfikatu trenerskiego w uznanym ośrodku treningowym
 • Posiadanie certyfikatu konsultanta PSR
 • Posiadanie certyfikatu Terapeuty TSR lub Specjalisty PSR
 • Doświadczenia w pracy grupowej w wymiarze co najmniej 100 godzin – tzn. samodzielne przeprowadzone szkolenia
 • Ukończony kurs trenerski w wymiarze co najmniej  200 godzin lub posiadanie równoważnych doświadczeń w udokumentowanej pracy szkoleniowej w różnych dziedzinach pracy z ludźmi w wymiarze co najmniej 250 godzin [uznawane będą certyfikaty akredytowanych w Polsce ośrodków treningowych [PTP]
 • Minimum 5 lat pracy z klientami w różnych placówkach w tym 3 lata w nurcie TSR
 • Udokumentowana stała superwizja TSR swojej pracy, min. 50 godzin, w tym 40% może być grupowa superwizja.
 • Rekomendacja od 2 trenerów CTSR i superwizora CTSR

Spełnienie tych warunków dopuszcza do udziału w rozmowie z zespołem  CTSR (2 osoby,  w tym jeden superwizor), której celem jest zatwierdzenie rekomendacji. Rekomendacja jest wystawiona w postaci certyfikatu ważnego przez 5 lat i odnawialnego przez znacznie uproszczoną procedurę.

Certyfikat ten potwierdza kompetencje Trenera i może być wykorzystywany wszędzie gdzie wymaga się jego okazania.

POZIOM „SU”

Najwyższy szczebel objęty rekomendacją to kategoria superwiza TSR.

Oprócz wymogów dla poprzedniej kategorii „Trenera TSR”, w tej kategorii wymaganych jest 10 lat pracy, w tym 5 lat w nurcie TSR. Dla każdego kandydata zostanie utworzona  indywidualna ścieżka rozwoju, w której doświadczenia superwizorskie zdobywał będzie poprzez praktyczne prowadzenie superwizji przy ścisłej współpracy z superwizorami CTSR.

Superwizje w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzą certyfikowani superwizorzy lub/i trenerzy Centrum CTSR realizujący ścieżkę „SU”.

Obsługą organizacyjną programu zajmuje w Centrum CTSR:

AgnieszkaWolańczyk
e-mail: agnieszka.wolanczyk@ctsr.pl

Koszty:
Rekomendacja na każdym poziomie jest objęta kosztami administracyjnymi i manipulacyjnymi w wysokości 100 zł oraz kosztami rozmowy rekomendującej w wysokości 200 zł.  Prosimy o dokonywanie płatności dopiero, gdy otrzymacie Państwo informację zwrotną, że dokumenty są prawidłowe.
Aby rozpocząć procedurę uzyskania rekomendacji trzeba wypełnić wniosek wraz z formularzem, oświadczenie oraz skan stosownych dokumentów przesłać do Centrum CTSR na adres: agnieszka.wolanczyk@ctsr.pl

Osoby potrzebujące zaświadczenia o byciu w trakcie procesu certyfikacji mogą otrzymać stosowny dokument od superwizora po spełnieniu 50% wymogów potrzebnych do uzyskania certyfikatu.

Prosimy o dokonywanie płatnosci dopiero, gdy otrzymacie Państwo informację zwrotną, że dokumenty są prawidłowe.

Każda osoba posiadająca ważny certyfikat konsultanta i/lub terapeuty wydany przez CTSR, chcąc otrzymać tytuł konsultanta i/lub terapeuty w ramach programu certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach powinna spełnić wymogi uproszczone procedury certyfikacji:

https://www.psttsr.pl/uproszczona-sciezka-certyfikacji,103?fbclid=IwAR1hk1zO7bvr-nLjnHzbuMcp6YsJkvCij97irUWDT2JoGANKz5ZXoOkF5RM