TERAPIA UZALEŻNIEŃ SKONCENTROWANA NA ROZIĄZANIACH – PRACA Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ I JEJ RODZINĄ

Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach ma odmienne założenia odnośnie aktywności klientów i jej wpływu na ich życie niż terapia strategiczno – strukturalna ( model medyczny).  Klient jest postrzegany jako postępujący nawykowo według wzoru który chwilowo dezorganizuje jego życie (tzn. Ten nawyk), powodując poczucie zagubienia, które wydaje się nie do przezwyciężenia. Nawyk rozumiany jest tutaj jako automatyzm.

Odmienne myślenie o utracie kontroli nad zachowaniami nie deprecjonuje diagnozy zaburzenia. Podsuwa jedynie odmienny sposób pracy. Myślenie o uzależnieniu jako o zwyczaju, nawyku zamiast ujęcia chorobowego promuje nadzieję i pomaga klientowi i terapeucie rozmawiać o sytuacji klienta bardziej efektywnie, bez zażenowania klienta. Klienci postrzegają swoje życie jako dające się naprawić i często bardziej są gotowi, aby spróbować żyć inaczej.

CELE SZKOLENIA:

 • doskonalenie diagnozowania sytuacji w której znalazł się klient ( potrzeby klienta, jego oczekiwania, wartości, które nadają kierunek jego wyborom, możliwości / uwzględniając zarówno zasoby klienta jak i jego ograniczenia/);
 • kształcenie umiejętności wspierania klienta, towarzyszenia mu oraz uruchamiania naturalnych jego zasobów służących lepszemu radzeniu przy jednoczesnym doskonaleniu własnej postawy neutralności i niewiedzy;
 • rozwijanie z klientem jego umiejętności nadawania bardziej użytecznego znaczenia rzeczywistości, która go otacza oraz rzeczywistości intrapersonalnej (zmiany na poziomie poznawczym)
 • rozwijanie z klientem umiejętności wybierania i podejmowania przez niego bardziej użytecznych działań ( zmiany na poziomie zachowań);
 • doskonalenie umiejętności budowania strategii kierunków pracy w sytuacji powrotów do picia w oparciu o model TSR z Milwaukee oraz w oparciu o model z Brugii
 • wzmacnianie własnych kompetencji  użytecznych w pracy z klientem uzależnionym i jego bliskimi.

OBSZARY MERYTORYCZNE:

 • rozumienie uzależnienia jako nawyku oraz rola diagnozy;
 • cele terapii;
 • istotne kierunki pracy model z Milwaukee ( rezultat terapii, świat po zmianie, wyjątki w radzeniu sobie, mały krok do zmiany) oraz model z Brugii(zwiększanie możliwości wyborów klienta, zmiana destrukcyjnego nawyku, rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych z punktu widzenia wyborów egzystencjalnych decyzji);
 • nawroty w uzależnieniach a TSR;
 • dziecko, nastolatek czyli praca młodym klientem szczególnie w obszarze uzależnień behawioralnych ( internet, telefon, zaburzenia odżywiania, samouszkodzenia)
 • praca z ludźmi będącymi w bliskiej relacji z osobami uzależnionymi (narzędzia)
 • wskazówki do konstruowania programów terapeutycznych w oparciu o TSR.
 • narzędzia terapeutyczne do pracy z osobami uzależnionymi

METODY PRACY:

 • mini wykłady, prezentacje;
 • praca w małych grupach i na forum;
 • analiza materiału filmowego;
 • praca z wykorzystaniem fotografii, kart metaforycznych, gier i innych;

CZAS TRWANIA: 

30 godzin dydaktycznych (realizowanych w blokach w zależności od formy stacjonarnej i online)

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby po ukończonym min. szkoleniu podstawowym z TSR

TRENER:

Izabella Warchoł

CENA: 780 zł