PRACA TERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI LGB

CEL:

Zwiększenie kompetencji terapeutów w zakresie wsparcia dla osób nieheteroseksualnych (gejów, lesbijek i osób biseksualnych).
Szkolenie służy wyposażeniu specjalistów w podstawową wiedzę, umiejętności, postawy i na-rzędzia do udzielania pomocy psychologicznej Klientom/tkom nieheteroseksualnym bez względu na to czy ich orientacja psychoseksualna jest powodem zgłoszenia i związana z problemem czy też nie.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • Uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość w odniesieniu do norm społecznych odno-szących się do seksualności i płciowości.
  • Zdobędziesz wiedzę o orientacji seksualnej.
  • Poznasz mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGB i wyzwania przed jakimi stoją.
  • Lepiej zrozumiesz specyficzny kontekst życiowy i sytuację społeczną osób LGB w Polsce.
  • Zobaczysz jakie konsekwencje na osoby LGB wywierają stereotypy, uprzedzenia i dys-kryminacja.
  • Zrozumiesz oddziaływanie procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego.
  • Podwyższysz kompetencje potrzebne do reagowania na sytuacje wykluczania i dyskry-minacji osób LGB.
  • Poznasz najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGB.
  • Pogłębisz umiejętność budowania akceptacji, otwartości i zaufania w relacji pomocowej z osobami LGB.

ORGANIZACYJNIE:

czas: 26 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), spotkania odbywają się w weekendy

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi osoby uczestniczące. Bogate są w pracę na forum, w podgrupach, parach oraz w ćwiczenia indywidualne. Dają przestrzeń na pracę na własnym doświadczeniu, zdobywanie wiedzy z proponowanych materiałów (literatury, filmów), dzielenie się refleksjami i pomysłami w dyskusjach. Duży nacisk kładziony jest też na praktyczne ćwiczenie zdobytych umiejętności. Pracujemy również na case study, które wnosi zarówno osoba prowadząca jak i uczestnicy i uczestniczki. Szkolenie zawiera ele-menty treningu antydyskryminacyjnego. Każda z poszczególnych części zawiera wprowa-dzenie lub podsumowanie teoretyczne, ucznie poprzez doświadczanie i jest omawiana pod kątem zastosowania w pracy z Klientem/tką.

PROGRAM RAMOWY:

Dzień I. godz. 9:00-16:00

Część organizacyjna Integracja grupy
Wprowadzenie-
* wstęp teoretyczny do zagadnienia (współczesne modele opisujące orientacje psychosek-sualne) * oraz ćwiczenia służące pogłębieniu wiedzy nt. orientacji psychoseksualnej,
* refleksja nad zjawiskiem medykalizacji i patologizacji nieheteroseksualności.

Dzień II. godz. 9:00-15:00

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja-
* ćwiczenia uwrażliwiające na mechanizm kształtowania się uprzedzeń oraz powstawania wykluczeń i przemocy, * zaznajamiające z kontekstem funkcjonowania osób LGB w Polsce,
* refleksja nad pojęciem „normy” i „normalności”,
* zgłębienie zjawiska specyficznej przemocy doświadczanej przez osoby LGB.
Wsparcie psychologiczne-
* wprowadzenie służące poznaniu etapów, które osoby LGB przechodzą od rozpoznania własnej orientacji do jej afirmacji.

Dzień III. godz. 9:00-15:30

Wsparcie psychologiczne-
* temat coming out’u,
* zagadnienie stresu mniejszościowego i jego konsekwencji,
* kwestie prawne funkcjonowania osób LGB w Polsce
* i rola terapeuty we wspieraniu osoby LGB w lepszym funkcjonowaniu.

Zakończenie- podsumowanie efektów pracy, wymiana refleksji i wniosków.

OSOSBA PROWADZĄCA:

Magdalena Łabędź- z wykształcenia jestem psycholożką, terapeutką TSR, trenerką, edukatorką w zakresie seksualności. W Gdańsku prowadzę prywatną prak-tykę- Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego udzielając konsultacji i te-rapii oraz psychoterapii seksuologicznej. Zawodowo związana jestem także z trójmiejskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób LGBT+ „Tolerado”, działam na rzecz osób LGBT+ w ini-cjatywie „Model na rzecz równego traktowania” przy Urzędzie Miasta Gdańsk współtworząc równościowe polityki dla miasta, realizując założenia Modelu współpracowałam z Gdańskim Centrum Równego Traktowania udzielając wsparcia osobom dyskryminowanym i prowadząc grupę wsparcia. Jestem członkinią międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego „Doing Right(s)” na rzecz tęczowych rodzin. Jako trenerka wspomagam trójmiejskie organizacje prowadząc edukację antydyskryminacyjną. Wykładam również na Uniwersytecie SWPS na kierunkach psychologia i psychoseksuologia.

 

KONTAKT
Anna Kulpińska
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON. – PT.: 10:00 – 16:00

NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA